کارمزد معاملات بورس

ردیف

نام

خرید

سقف

فروش

سقف

1

شرکت بورس

0.00032

160,000,000

0.00048

240,000,000

2

شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه

0.00012

160,000,000

0.00018

240,000,000

3

سازمان بورس

0.00032

80,000,000

0.00048

120,000,000

4

شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

0.00010

80,000,000

0.00015

120,000,000

5

کارمزد کارگزاری

0.00400

200,000,000

0.00400

200,000,000

6

مالیات

0

0

0.00500

0

جمع کل

-

0.00486

-

0.01029

-

کارمزد معاملات فرابورس

ردیف

نام

خرید

سقف

فروش

سقف

1

شرکت بورس

0.00032

160,000,000

0.00048

240,000,000

2

شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه

0.00012

160,000,000

0.00018

240,000,000

3

سازمان بورس

0.00020

80,000,000

0.00030

120,000,000

4

شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

0.00010

80,000,000

0.00015

180,000,000

5

کارمزد کارگزاری

0.00400

200,000,000

0.00400

200,000,000

6

مالیات

0

0

0.00500

0

جمع کل

-

0.00474

-

0.01011

-