فرآیند احراز هویت غیرحضوری در سجام

جهت احراز هویت غیرحضوری سجام و دریافت کد معاملاتی بازار سرمایه مراحل زیر را طی نمایید.