شماره حساب های بانکی شرکت کارگزاری بورس بهگزین

شماره کارت شرکت کارگزاری بورس بهگزین

بانک سینا ۴۵۹۸-۱۸۵۵-۴۶۱۰-۶۳۹۳

بانک

شماره حساب

مشخصات شعبه

ملی (سیبا)

۰۱۰۲۳۲۰۲۱۶۰۰۶

شعبه بورس کد ۶۹۵

سامان

۸۴۹-۴۰-۵۰۹۲۷-۱

شعبه سی تیر کد ۸۴۹

پارسیان

۰۱۰۰۰۳۶۷۶۸۰۰۹

شعبه حافظ کد۵/۱۰۳۹

سینا

۱-۱۹۱۰۸۹۰-۴-۱۵۴

شعبه جمهوری کد ۱۵۴

اقتصاد نوین

۱۰۶-۲-۵۵۰۶۶-۱

کد ۱۰۶

تجارت

۰۰۰۰۱۶۶۶۲۰۴۴۹

شعبه نجات الهی کد ۱۶۵

ملت

۲۰۸۸۵۳۵۰۴۴

شعبه حافظ بورس کد ۶۲۰۵۹

صادرات

۰۱۰۳۸۴۴۰۹۵۰۰۸

شعبه جمهوری کد ۲۳۹

دی

۰۱۰۰۰۰۴۱۵۷۰۰۰

شعبه حافظ کد ۰۱۲۹