مشتریان حقیقی داخلی

 • فرم درخواست کد حقیقی (دو نسخه )
 • فرم مشخصات 
 • کپی پروانه کسب ، کارت بازگانی یا پروانه بهره برداری 
 • کپی شناسنامه و کارت ملی 
 • کپی فیش برق یا تلفن جهت احراز آدرس پستی 
 • افتتاح حساب وکالتی دریافت فرم افتتاح حساب وکالتی بانک ها 

 

مشتریان حقوقی داخلی

 • (فرم در خواست کد حقوقی (دو نسخه )
 • فرم مشخصات 
 • کپی پروانه بهره‌برداری شرکت‌های تولیدی، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری و قرارداد پیمانکاری برای پیمانکاران 
 • کپی روزنامه‌های رسمی شرکت شامل آگهی تأسیس، آخرین آگهی، آخرین آگهی درخصوص تغییرات اعضاء هیأت مدیره  و آگهی تغییر نام ، تغییر آدرس و تغییر سرمایه حسب نیاز 
 • کپی اساسنامه شرکت 
 • کپی اظهار نامه مالیاتی ( صفحات ۲ ، ۹ ، ۱۰ و ۲۰  مهر و امضاء شود ) آخرین دوره مالی 
 • کپی صورتهای مالی حسابرسی شده  توسط حسابرس رسمی آخرین دوره مالی 
 • ثبت نام در سایت بهین یاب جهت خرید از رینگ محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی  و آلومینیوم 
 • تکمیل فرم های مربوط به خرید از فولاد مبارکه 
 • افتتاح حساب وکالتی دریافت فرم افتتاح حساب وکالتی بانک ها 

مشتریان حقوقی خارجی

 • فرم در خواست کد حقوقی (دو نسخه )
 • فرم مشخصات 
 • کپی پروانه
 • Incorporate Application فرم 
 • کپی پاسپورت یکی از اعضا هیأت مدیره 
 • اساسنامه که به تایید سفارت یا کنسولگری ایران در آن کشور رسیده باشد Registration licence مدرک ثبتی شرکت
 • معرفی شماره حساب و نمونه امضا شخص یا شرکت ایرانی بعنوان نماینده در سربرگ شرکت 
 • معرفی شماره حساب و نمونه امضا شخص یا شرکت ایرانی بعنوان نماینده در سربرگ شرکت 
 • وکیل یا نماینده قانونی شخص حقیقی یا حقوقی در صورتی می‏توانند موضوع پذیرش آنها را پیگیری نماید که سند رسمی وکالت از موکل خود داشته و مدارک شناسایی خود را نیز به بورس کالا ارایه نماید
 • در خصوص ارسال صورتهای مالی و اظهارنامه مالیاتی طبق تصمیمات جدید کمیته پذیرش مشتریان و به استناد ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی، مشتریانی که بر اساس آخرین اظهارنامه مالیاتی تسلیمی، جمع درآمد ( فروش و یا خدمات ) آنها بیش از۲۰ میلیارد ریال و یا دارایی ثابت ۳۶ میلیارد ریال باشد، موظف به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده و اظهار نامه مالیاتی می باشند و در خصوص سایر مشتریان نیز ارسال اظهار نامه مالیاتی به همراه صورتهای مالی ( حتی به شکل حسابرسی نشده) کفایت می کند
 • بر اساس تصمیمات کمیته پذیرش مشتریان، کد مشتریانی که بیش از شش ماه در بورس فعالیت نداشته اند، غیرفعال می شود و فعال شدن مجدد کد آنها منوط به ارائه مدارک خواهد بود
 • ه بهره‌برداری شرکت‌های تولیدی، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری و قرارداد پیمانکاری برای پیمانکاران 
 • کپی روزنامه‌های رسمی شرکت شامل آگهی تأسیس، آخرین آگهی، آخرین آگهی درخصوص تغییرات اعضاء هیأت مدیره  و آگهی تغییر نام ، تغییر آدرس و تغییر سرمایه حسب نیاز 
 • کپی اساسنامه شرکت 
 • کپی اظهار نامه مالیاتی ( صفحات ۲ ، ۹ ، ۱۰ و ۲۰  مهر و امضاء شود ) آخرین دوره مالی 
 • کپی صورتهای مالی حسابرسی شده  توسط حسابرس رسمی آخرین دوره مالی 
 • ثبت نام در سایت بهین یاب جهت خرید از رینگ محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی  و آلومینیوم 
 • تکمیل فرم های مربوط به خرید از فولاد مبارکه 
 • افتتاح حساب وکالتی دریافت فرم افتتاح حساب وکالتی بانک ها