اخذ کد بورس انرژی

متقاضیان شرکتهای تولید و توزیع نیروی برق، برای اخذ کد معاملاتی می توانند پس از مراجعه به شرکت مدیریت شبکه برق ایران و دریافت فرم تکمیل شده و ممهور “معرفی نامه جهت درخواست کد خاص برای معاملات برق در بورس انرژی” و تکمیل فرم های احراز هویت مشتری، درخواست کد معاملاتی و بیانیه ریسک موجود در شرکت ای کارگزاری، نسبت به اخذ کد معاملاتی از طریق شرکت کارگزای بورس بهگزین در بورس انرژی اقدام نمایند.

لازم به ذکر است متقاضیان، باید در هنگام مراجعه به شرکت های کارگزاری، مدارک و اطلاعات ذیل را به همراه داشته باشند 

  • اطلاعات در خصوص اساسنامه، شناسه ملي، شركت نامه ، آگهي روزنامة رسمي در خصوص تأسيس و آخرين تغييرات آن، آگهي آخرين تغييرات مديران و صاحبان امضاي مجاز، تركیب سهامداران، مالكان يا شركاء بالاي ده درصد، مؤسسان ، اعضاي هيأت مديره و مدير عامل ، بازرسان، حسابرسان و نشاني اقامتگاه آنان
  • اطلاعات در مورد حجم معاملات قبلی 
  • اصل مدرک شناسایی صاحبان امضای مجاز شامل شناسنامه، کارت ملی، کپی تمامی صفحات مدارک مذکور فرم های مورد نیاز جهت اخذ کد معاملاتی 
  • اقرارنامه و بیانیه ریسک معاملات قراردادهای سلف موازی استاندارد در بورس انرژی قرارداد فیمابین کارگزار و مشتری 
  • تکمیل فرم درخواست کد مشتریان حقوقي در بورس انرژی 
  • تکمیل فرم احراز هویت مشتریان حقوقی ویژه بورس انرژی