کارمزد معاملات بورس

ردیف

نام

خرید

سقف

فروش

سقف

۱

شرکت بورس

۰.۰۰۰۳۲

۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۰.۰۰۰۴۸

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۲

شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه

۰.۰۰۰۱۲

۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۰.۰۰۰۱۸

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۳

سازمان بورس

۰.۰۰۰۳۲

۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۰.۰۰۰۴۸

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۴

شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

۰.۰۰۰۱۰

۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۰.۰۰۰۱۵

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۵

کارمزد کارگزاری

۰.۰۰۴۰۰

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۰.۰۰۴۰۰

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۶

مالیات

۰

۰

۰.۰۰۵۰۰

۰

جمع کل

-

۰.۰۰۴۸۶

-

۰.۰۱۰۲۹

-

کارمزد معاملات فرابورس

ردیف

نام

خرید

سقف

فروش

سقف

۱

شرکت بورس

۰.۰۰۰۳۲

۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۰.۰۰۰۴۸

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۲

شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه

۰.۰۰۰۱۲

۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۰.۰۰۰۱۸

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۳

سازمان بورس

۰.۰۰۰۲۰

۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۰.۰۰۰۳۰

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۴

شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

۰.۰۰۰۱۰

۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۰.۰۰۰۱۵

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۵

کارمزد کارگزاری

۰.۰۰۴۰۰

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۰.۰۰۴۰۰

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۶

مالیات

۰

۰

۰.۰۰۵۰۰

۰

جمع کل

-

۰.۰۰۴۷۴

-

۰.۰۱۰۱۱

-